Het jaar van ‘het Onverwachte’

van de voorzitter

Het jaar 2019 begint voor de Stichting met een nieuw Bestuur en met een nieuw elan.
Sinds de opleving van de interesse in de Yijing (vernederlandst tot het nog veel gebruikte I Tjing) in de jaren 60 van de vorige eeuw en destijds vooral geadopteerd door ‘de alternatieven’ is er in onze samenleving veel veranderd.

Bij de oprichting van de Stichting in maart 2009 was al voelbaar dat grote veranderingen op til waren en de Yijing voor een veel grotere groep mensen van belang zou worden.

Eind vorig jaar hebben twee van de oprichters (Marcel Dierselhuis en Harmen Mesker) de handschoen opgenomen en samen met Ruud Nederveen een nieuw Bestuur gevormd.

De Stichting wil een onafhankelijk en niet-commercieel platform blijven, waar iedereen die in de Yijing geïnteresseerd is informatie kan vinden die haar of hem verder helpt.

Deze website is een jaar lang onaangeroerd gebleven en zal vanaf nu stapsgewijs geactualiseerd worden. Daarbij zijn we mede afhankelijk van jouw hulp.

Dit jaar bestaat de Stichting tien jaar. Zij is oorspronkelijk vooral in het leven geroepen om voor de vele anonieme Yijing gebruikers een jaarlijks symposium te organiseren en daarmee een community te bouwen. Dat blijft een belangrijke activiteit.

Veel mensen hebben het gevoel dat er grote veranderingen plaatsvinden. Bij nieuwe en complexe vraagstukken komen we met de traditionele vormen van besluitvorming voor de huidige maatschappij vaak tot onvolledige en regelmatig tot besluiten die niet goed uitpakken. Ondanks alle inspanningen en goede intenties van intelligente betrokkenen.
Het millennia oude ‘Boek der Veranderingen’ geeft nog steeds vooral in dit soort lastige vraagstukken inzichten die de strikt rationele logica ons niet biedt. Een verantwoord gebruik van de Yijing wordt daarmee een maatschappelijk belang waar de Stichting zich voor inzet.

De Stichting zal anderen die het gebruik van de Yijing ook in het maatschappelijke speelveld een rol willen laten spelen graag ondersteunen en faciliteren. En degenen die hier behoefte aan hebben over het door ons in kaart gebrachte Yijing aanbod informeren.

Momenteel wordt hard aan het komende symposium ‘gezondheidszorg in een holistische context’ gewerkt. Dat zal op 16 juni 2019 worden gehouden en daarover kun je binnenkort meer informatie in onze Nieuwsbrief verwachten.

Het Bestuur van de Stichting wil niet zozeer ‘zenden’ maar vooral faciliteren.
Graag ontvangen wij dan ook suggesties, opmerkingen en wensen van jou.

Met enige regelmaat zal een Nieuwsbrief met nieuws en wederwaardigheden verschijnen. Nog niet eerder ontvangen? Je kunt deze voortaan tot simpele wederopzegging kosteloos en zonder enige verplichting per email ontvangen. Stuur een email naar: nieuwsbrief@yijingstudies.nl met onderwerp ‘aanmelding’ en je komt op de lijst.

Voor zover je nog niet tot de Yijing community behoort, heten we je alvast van harte welkom in een groeiende groep Yijing geïnteresseerden.

Met warme groet,

Marcel Dierselhuis, voorzitter

0

Nieuwe voorzitter Stichting Yijing Studies

Het jaar 2017 heeft voor het bestuur van de stichting op het gebied van de bestuurssamenstelling een belangrijke verandering ondergaan.

Marc Coenders en Paul Lem hebben besloten om na ruim 6 jaar bestuurslidmaatschap hun lidmaatschap per einde 2017 te beëindigen. Daarnaast heeft Lidwien Mol als penningmeester en twee keer symposiumorganisator ook besloten om na twee jaar haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Besturen ligt haar nu eenmaal minder dan organiseren.

In de afgelopen 6 jaar hebben er niet alleen 5 symposia plaatsgevonden, maar is er ook een stichtingsstructuur neergezet met Visie en Missie, een Studiehuis en Activiteitenschema opgezet en een eerste Expertmeeting en Han Boeringlezing gehouden. Verder is er veel tijd besteed aan een nieuwe huisstijl en een begin gemaakt met een nieuwe website.

Nog veel meer, vooral concrete invulling had het bestuur zich gewenst, maar tegelijkertijd heeft ze zich ook gerealiseerd dat al het werk door een beperkt aantal vrijwilligers gedaan moet worden, wat met zich meebrengt dat de verwachtingen tegen die achtergrond geplaatst moeten worden.

Een vergelijking met 6 jaar geleden is in die zin hier op zijn plaats, dat het enig overgebleven bestuurslid Johannes Bloemsma met nieuw elan en frisse blik aan de slag gaat om de stichting weer een stap verder te brengen. In de loop van het afgelopen jaar heeft zowel het bestuur als wel een flinke groep Yijing-geïnteresseerden zich meermaals gebogen over die toekomst.

De eerste belangrijke conclusie uit deze bijeenkomsten was dat het bestuur niet ‘over haar graf’ heen moest gaan regeren, maar dat een nieuw bestuur alle ruimte moet krijgen daar binnen de visie en missie zelf vorm en inhoud aan moet kunnen geven.

De tweede conclusie was dat bij toekomstige stappen tot verdere praktische en concrete invulling van de plannen een digitaal platform onontbeerlijk zou zijn. Om dat te kunnen realiseren is ook een andere invulling dan wel samenstelling qua profiel van het bestuur nodig.

Onder dat gesternte zal Johannes Bloemsma zich nu de juiste mensen om zich heen gaan verzamelen om een nieuwe volgende stap te maken.

Ik heb daar alle vertrouwen in en namens het bestuur wens ik hem daarbij veel voorspoed.

 

Paul Lem

Voorzitter (tot en met 12 december 2017)

0

Zakboek I Tjing van Han Boering omgezet in een online-orakel

Astrid Zoutenbier heeft het bestuur laten weten dat zij het Zakboek I Tjing van Han Boering heeft omgezet in een online-orakel . Uiteraard na toestemming van de dochters van Han en de uitgever Felix. Ook heeft zij de kaarten die ze hierbij heeft ontworpen laten drukken. Dit zijn de links naar het orakel en naar de kaarten: http://www.hetorakel.info/itjing-zb/nl/

en https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/yinas/a-49888684/producten/kaartenset-zakboek-i-tjing/

 

0

Symposium 2017: Familie en gemeenschap

Op zaterdag 4 november 2017 is het zover.

Dan gaan de deuren van Het Huis Utrecht (nabij Utrecht CS) open om u te verwelkomen op ons Yijing-symposium. Voor de 7e keer op rij gaan we een hele dag gezamenlijk de Yijing bestuderen. Uiteraard nemen we een actueel en interessant thema bij de kop. De symposiumcommissie is drukdoende het thema: ‘Yijing, familie en gemeenschap’ handen en voeten te geven. Familie en gemeenschap, universeel en actueel als altijd. Immers: geen mens is ooit alleen geboren.

Als inleider zal Herma Meulenkamp (psycholoog) uiteenzetten hoe zij – als trainer en coach bij het ITIP – werkt met de Yijing. Aan de hand van de relevante hexagrammen leidt ze u binnen in de ruimte die de Yijing schept om autonoom en vanuit eigen kracht om te gaan met levensvragen waar wij – 21ste eeuwers – voor staan.

Daarnaast zal Harmen Mesker (Yijing-deskundige) u meenemen naar de wereld van de oude Chinezen. Wat betekende voor hen familie en gemeenschap? Wie hoorden daar wel/niet bij? Welke rol speelden de ouders en de voorouders in het dagelijks leven, de mannen en de vrouwen?

Last but not least is er ruimte voor workshops door leden van onze community. Er zijn vier workshops:

 • Ontdek je familiebeeld (Harmen Mesker)
  Hoe beleef je je familie en de plek die je daarin hebt? In deze workshop ga je jouw familie-ervaring omzetten in een hexagram uit de Yijing. Samen met Harmen ga je dit hexagram vervolgens duiden. Je krijgt meer inzicht in je familie en wat familie voor jou betekent.
 • Beleef de kracht van familie met hexagram 37 (Herma Meulenkamp)
  In deze workshop worden de essentiële krachten uit hexagram 37 Het Gezin voor het voetlicht gebracht. Je zult er ervaringen mee opdoen, zodat je het beeld niet alleen begrijpt maar ook beleeft. Zo krijgt hexagram Het Gezin innerlijke betekenis voor je.
 • Collectieve identiteit in het grote geheel (Inge Knoope)
  In deze workshop onderzoeken we vragen over hoe verschillende gemeenschappen gezamenlijke doelen kunnen bereiken. We stellen een vraag aan de Yijing, het gevonden hexagram gaan we eerst lijfelijk ervaren voordat we de tekst erbij pakken. Zo verinnerlijken we het antwoord van de Yijing op meerdere niveaus.
 • Uit de kast (Frits Benoist, Carolien Horst, Frank Coolen)
  In deze praktische workshop leer je met de Yijing werken. Na een beknopte introductie begeleiden ervaren Yijing’ers je bij het stellen van vragen en het interpreteren van het antwoord. Thuisgekomen kan je Yijing uit de kast komen: je kunt het boek nu zelf raadplegen!

Wil je je aanmelden?
Stort dan € 65 per persoon op rekening NL90 TRIO 0390 1976 02 van de stichting Yijing Studies onder vermelding van je naam en ‘symposium 2017’.

Wil je meer informatie?
Kijk dan op de speciale pagina’s van het symposium of klik hier.

Hopelijk gaan we elkaar ontmoeten op 4 november,

Hartelijke groet,

Paul Lem

Voorzitter Stichting Yijing Studies

 

0

Symposium 2016: De Bezielde Werkelijkheid in het Oosten en Westen

Zaterdag 5 november 2016 wordt een bijzondere dag, noteer deze datum meteen in je agenda! De Stichting Yijing Studies houdt dan haar 7e symposium! We hebben weer  een bijzonder programma samengesteld met een aansprekende keynote spreker.

De laatste decennia zijn we serieus op zoek gegaan naar spiritualiteit in en uit het Oosten die niet voorhanden zou zijn (geweest) in het Westen. Velen zijn echter bedrogen uitgekomen en hebben het gouden elixer ook niet in het Oosten kunnen vinden. En dat lijkt logisch. Het heeft volgens Jung geen enkele zin, en het kan zelfs schadelijk zijn om je te ontwortelen van je achtergrond en cultuur om je vervolgens volledig te storten op zo’n Oosters ‘avontuur’. Jung pleit voor de weg naar binnen, de zelfrealisatie, en zie daar, dat komt helemaal overeen met de richting van oosterse, maar ook van westerse wijsgeren. Wij hoeven het dus niet ver van huis te zoeken, maar bij onszelf, geheel in de traditie van Confucius en Socrates.

Vanuit het thema ‘De Yijing en de bezielde werkelijkheid in het Oosten en het Westen’ zal Hein van Dongen de aftrap van ons symposium verrichten.

Nieuwe herziene druk Wilhelm Vertaling I Tjing

Zaterdag 5 november is ook een bijzondere dag, omdat op ons symposium de herziene uitgave van Wilhelm’s vertaling van de I Tjing door hoofdredacteur Harmen Mesker zal worden gepresenteerd. Uitgeverij AnkhHermes heeft met deze hernieuwde uitgave de Wilhelm vertaling weer helemaal in de spotlights geplaatst. Onder leiding van Harmen Mesker en met input van vele Yijingers is daar maandenlang hard aan gewerkt en de Stichting Yijing Studies is er trots op dat op deze dag Harmen namens de uitgever het boek zal presenteren en hij zijn bevindingen met u zal delen.

Het programma van ons symposium op zaterdag 5 november 2016 is nu online!

Ik heet u alvast van harte welkom en druk u graag de hand op de 5e november.

Paul M. Lem

Voorzitter Stichting Yijing Studies

mailto:paul.lem@yijingstudies.nl

 

0

Terugblik en vooruit kijken

Beste allemaal,

Tegen het einde van het jaar is het weer de tijd om de balans op te maken. Dan is terugkijken op zijn plaats, om te zien welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan, te evalueren hoe die verlopen zijn en of er verbeterpunten zijn.

Het bestuur heeft in de eerste helft van dit afgelopen jaar de nieuwe structuur van visie en missie afgerond en op basis daarvan een activiteitenschema opgesteld voor vier deelgebieden.

Verder zijn in deze periode de ontwerpen rondom de huisstijl in hun eindfase gekomen, met dank aan Arie van Rijn en Lotti Heijboer. Deze zijn en worden nu in alle communicatie geconcretiseerd, waarvan deze website een voorbeeld is.

Gedurende het voorjaar tot en met begin november is er hard gewerkt aan de voorbereidingen van ons 6e symposium van 7 november j.l. (zie https://yijingstudies.nl/studiehuis/symposium/symposium-2015/). Een symposium dat zeer geslaagd mag worden genoemd wanneer we kijken naar de resultaten van de enquête.

Op dit symposium konden we tevens twee nieuwe activiteiten aankondigen:

ten eerste de jaarlijkse Han Boering lezing (https://yijingstudies.nl/studiehuis/han-boering-lezing/) lezing. Dit initiatief is ontstaan na het overlijden van Han Boering. Han was een uitzonderlijk groot kenner van de Yijing en het idee voor een jaarlijkse Han Boering lezing is afgestemd met zijn nabestaanden Iris en Helena Boering. Zij hebben daar positief op gereageerd met het verzoek er iets moois van te maken.

Verder konden we ook onze eerste Expertmeeting aankondigen (zie https://yijingstudies.nl/studiehuis/expertmeeting/), als onderdeel van het Studiehuis.

Kortom, de eerste nieuwe activiteiten buiten het jaarlijkse symposium staan in de steigers of hebben al vorm gekregen.

Terugblikkend lijkt het er op dat het bestuur langzamerhand haar inspanningen van de afgelopen 3 jaar beloond ziet worden in meer concrete activiteiten, en dat zij nu aan de slag kan gaan met verdere vormgeving van haar missie (zie https://yijingstudies.nl/stichting-2/missie-en-visie/).

Dit markeerpunt was ook min of meer de aanleiding voor Marcel Dierselhuis om afscheid te gaan nemen van het bestuur. Als een van de oprichters en mede vormgever aan de nieuwe opzet en structuur heeft hij gedurende meer dan 6 jaar bijzonder veel betekend voor de Stichting. Het bestuur heeft van hem, onder terechte lofprijzingen en op gepaste wijze, afscheid genomen tijdens het laatste symposium.

Overigens, mocht iemand zich aangesproken voelen om bestuurslid te willen worden (zie https://yijingstudies.nl/stichting-2/stichting/vacant/) of te willen deelnemen in onze activiteiten, geef mij dan even een reactie!

Rest mij U mede namens het bestuur fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2016.

Paul M. Lem

Voorzitter Stichting Yijing Studies

paul.lem@yijingstudies.nl

0

De Yijing in foutief daglicht door onprofessioneel gebruik

Onlangs kwam een echtpaar uit Rotterdam in het nieuws (o.a. SBS6 http://www.hartvannederland.nl/algemeen/2015/echtpaar-klaagt-arts-maasstad-ziekenhuis-aan-na-paranormaal-advies/ ) dat zich ‘belazerd’ voelde door een revalidatiearts van het Maasstad Ziekenhuis. Die had het echtpaar tijdens een consult een zg paranormale geneesmethode aangeraden. Die methode zou helpen tegen hun pijnklachten. Het echtpaar heeft chronische pijn en zijn allebei uitbehandeld. Toen zij een gesprek hadden met de specialiste raadde zij hen aan zogeheten I Ching-kaarten [ook geschreven als Yijing of I Tjing] aan te schaffen. “Ze haalde een geplastificeerd A4’tje tevoorschijn waar ik mijn hand op moest leggen. Ze vroeg of ik iets voelde. Ik voelde niet meer dan een koud blaadje. Dat vond ze een vreemde reactie”, vertelt de man.

Volgens de specialist konden de kaarten in de Verenigde Staten besteld worden, maar wilde zij dit ook wel voor hen doen. “Het is toch te gek voor woorden dat een specialiste uit het ziekenhuis op zo’n manier een slaatje wil slaan uit het leed van een patiënt.”

Op 27 oktober heeft de tuchtrechter zich over deze zaak gebogen. Het betrokken echtpaar hopen hiermee andere mensen te waarschuwen voor dit soort praktijken en de gezondheidszorg zuiver te houden. Aldus SBS6.

Wij kennen het verweer nog niet van de betreffende arts, maar het moge duidelijk zijn dat de Stichting Yijing Studies nadrukkelijk afstand neemt van een dergelijk gebruik van de Yijing. Het idee dat de Yijing ingezet zou kunnen worden als therapie of in staat zou zijn de pijn van deze mensen te verlichten of weg te nemen is natuurlijk absurd, maar ook misplaatst om het als zodanig voor te stellen. Het voorval als hierboven genoemd kan gemakkelijk een verkeerde voorstelling van zaken geven over dit boek en haar methode van benadering. Een foute perceptie is zo geboren, zeker bij mensen die zonder kennis van zaken dit soort berichten lezen en zich een mening (moeten) vormen. Vandaar deze reactie van het bestuur van onze stichting.

 

Uitslag Tuchtcollege

(overgenomen van website De Telegraaf, di 22 dec 2015)

Arts gewaarschuwd voor inzet I Tjing-kaarten

DEN HAAG – 

Een revalidatiearts uit een ziekenhuis heeft een waarschuwing gekregen van het Regionaal Tuchtcollege. De arts had twee patiënten ongevraagd gewezen op alternatieve geneeswijzen. Zo liet de arts I Tjing-kaarten zien. Het tuchtcollege oordeelt dat “voor het aanprijzen van alternatieve behandelings- of genezingsmethoden in een reguliere instelling/ziekenhuis geen plaats is”.

De twee patiënten, een stel, waren bij de arts onder behandeling. Tijdens die therapie is enkele malen over alternatieve behandelingen gesproken en zijn onder meer geplastificeerde orakelkaartjes getoond. Ook vertelde de arts wat die moesten kosten en zei ze bovendien dat ze ze zelf gebruikte. De twee zeiden later dat het om een intimiderende, harde verkooptechniek ging. De arts ontkent dat. De patiënte zou zelf hebben gevraagd of er buiten de reguliere behandeling nog andere mogelijkheden waren.

Het tuchtcollege heeft de klacht van het echtpaar bekeken en stelt dat de arts ongeoorloofd heeft gehandeld door de alternatieve methode te bepleiten.

De I Tjing (ofwel het Boek der Veranderingen) bevat klassieke teksten uit het oude China. Het boek wordt gebruikt als orakel- of wijsheidsboek.

 

0

Van de voorzitter

Geachte lezer(es),

Hartelijk welkom op onze vernieuwde website!

Stap voor stap, heel geleidelijk aan wordt de Stichting Yijing Studies verder vorm en inhoud gegeven.

Inmiddels is het bestuur, we schrijven nu eind augustus 2015, de afgelopen maanden druk in de weer geweest met de voorbereidingen van alweer het 6e symposium. De symposiumcommissie werkt daarbij aan een bijzonder interessant en actueel thema, namelijk Intuïtie. Een zeer belangrijk fenomeen, een benodigde eigenschap en kwaliteit om passend met de Yijing (I Tjing) om te kunnen gaan. Vandaar de titel van dit symposium:

De Yijing en de functie van Intuïtieve kennis

Bijzondere sprekers zullen op verschillende wijzen met dit thema omgaan, waarbij Rob Tans als keynote de aftrap doet en Harmen Mesker als keynote het symposium afsluit. Aan dit thema gerelateerde workshops, presentaties en een proeverij van raadplegingen zullen de revue passeren! Kijk voor het volledige programma elders op deze website. Schrijft u snel in, want de locatie in Soest heeft een beperkte capaciteit. Wij drukken u daar graag de hand!

Paul Lem

Voorzitter

 

 

0

Stichting Yijing Studies