Nieuwsbrief 2019/5

december 2019
Voor iedereen die in de Yijing geïnteresseerd is.

Waarom ook al weer deze Nieuwsbrief?

Deze Nieuwsbrief wil zich tot een medium met tweerichtingsverkeer ontwikkelen. Met als voornaamste doel dat Yijing gebruikers nieuwtjes en wetenswaardigheden met elkaar uitwisselen. Dit was een belangrijke reden om ondermeer de rubriek ‘Hoe heb ik de Yijing in mijn werk gebruikt?’ op te starten.

De Stichting Yijing Studies ontwikkelt initiatieven die voor de Yijing gebruiker van belang kunnen zijn en die de kring van gebruikers helpt vergroten. Vermelding daarvan vindt hier een plek.

Wordt vriend van de Stichting Yijing Studies

Vanaf komende jaar verandert het karakter van de Nieuwsbrief en zullen er twee versies verschijnen. De eerste wordt soberder en beperkt zich tot vermelding van Yijing gerelateerd nieuws van de Stichting en daarbuiten. De uitgebreidere versie bevat daarnaast informatie en weetjes over de Yijing zelf, zoals je die ook in deze Nieuwsbrief 5 aantreft.

Ondersteun je onze doelstelling om bij te dragen aan een betere wereld door een breder gebruik van de Yijing? Wordt dan Vriend van de Stichting voor het luttele bedrag van €8 per jaar.

Door jouw bijdrage wordt jouw morele ondersteuning zichtbaar. Als ‘vriend’ blijf je deze uitgebreidere Nieuwsbrief ook in het komende jaar ontvangen en krijg je korting op activiteiten die door de Stichting georganiseerd worden.

Aanmelding kan via deze link.

Symposium 2019 op 16 november: ‘Trigrammen en bewegende lijnen in de Yijing’

Het was heel jammer dat wij meer dan 40 geïnteresseerden teleur moesten stellen, toen bleek dat wij het ons intern opgelegde aantal van minimaal 60 deelnemers niet zouden halen. Het was –ondanks alle inspanningen- ook niet mogelijk een echt goedkopere locatie te vinden. Een boeiende leerervaring. We beraden ons op een andere opzet en staan open voor suggesties.

De nieuwe rubriek: Hoe heb ik de Yijing in mijn werk gebruikt?

(Hier kan ook jouw stukje staan…)

Aan het woord is Jan-Willem Straatsma (Royal Friesland Campina).
Wijs omgaan met besluitvorming in organisaties met behulp van de Yijing.

Als bedrijfsleven maken we op dit moment deel uit van een noodzakelijke revolutie. Wereldwijd gooien bedrijven als Coca-Cola, Nike, Ikea, Volvo, Visa en Hayer het roer om. Ze beperken zich niet tot het alledaagse zakendoen maar wagen zich aan innovatieve strategieën die een blijvende verandering teweeg moeten brengen. Waarom? Omdat ze zich realiseren dat niet alleen de toekomst van onze bedrijven maar ook die van de wereld op het spel staat.

Binnen Friesland Campina laat ik me inspireren door organisaties en individuen die ons voorgingen en samen grensoverschrijdend werken aan een duurzame wereld. En soms lopen we zelf met innovaties bij nieuwe waarde-creatie ook voorop. Aan den lijve ervaar ik grootschalige, schoksgewijze systeemveranderingen waarbij sprake is van veranderingen in structuur (institutionele hervorming), cultuur (mentale omslag) en werkwijze (praktische handelingen). Het is daarbij de kunst over het vroegtijdig herkennen, voorbereiden op en gebruikmaken van de dynamiek van zulke grote veranderingsprocessen.

Bij duurzame besluitvorming en vernieuwend leiderschap helpt de Yijing me daarbij als bronboek van wijsheid. Wanneer ik de Yijing raadpleeg ontstaat er altijd weer een lijn in chaotische gedachten of situaties. Bovendien komt er een diepere zingeving bewust op tafel zodat ik wijzer c.q. beter afgewogen kan handelen in op het eerste gezicht complexe onduidelijke situaties. De Yijing bevat 64 zogenoemde verandertoestanden (beelden) die voor mensen die zich daarin willen verdiepen een begrijpelijke en relevante werkelijkheid beschrijven. Daarmee wordt vanuit het onbewuste inzicht in een situatie verschaft die bewust kan worden ervaren. Zodoende verzamel je veel meer informatie die je afgewogen kunt gebruiken bij je besluitvorming.
Een van de beelden is voor mij als duurzaamheidsmanager erg betekenisvol: duurzaamheid. Duurzaamheid betekent: met doelbewuste toewijding volharden in de echte praktijk. Bij deze veranderingstoestand zijn de natuurkrachten donder (agressief, onstuimig) en wind (indringend, bedachtzaam) met elkaar verbonden. Donder en wind symboliseren de natuurwetten die de continuïteit van het leven garanderen. Dus duurzaamheid.

Als vernieuwend en ondernemend manager laat ik me naast het westers denken ook inspireren door het oosters denken waaronder de Yijing. Net zoals twee krijgskunsten die ik praktiseer (karate en tai-chi; van waaruit ik veel ervaringskennis toepas bij conflicthantering binnen de bedrijven waar ik actief ben) is de Yijing gericht op harmonie. Niet alleen maar verbinden van mensen, teams en organisaties. Maar ook; hoe smeed je een nieuw geheel waar kracht en bezieling vanuit gaat. De Yijing gaat niet over het lot, maar over hoe je het beste maakt van iedere situatie. De aandacht richt zich daarbij ook op mijn/jouw aandeel in de omstandigheden en wat vervolgens het verstandigst is om te doen.

Ik zie de Yijing als een raam dat goed uitzicht biedt op wat ik werkelijk, diep van binnen, van dingen denk. Je intuïtie, belangrijk bij besluitvorming en leiderschap, wordt verbeterd. In tegenstelling tot psychoanalytici en psychologen die vaak zoeken naar wat niet goed bij je zit helpt de Yijing mij het goede te doen. Met zijn 64 veranderings-toestanden en de 8 constant op elkaar inwerkende natuurkrachten (van de trigrammen) is de Yijing voor mij een betrouwbare levensgezel die mij als een soort van wijze vriend steunt bij het nemen van allerlei beslissingen op zowel persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk niveau.

Aan het woord is Paul Lem (o.a. oud-CEO van Readers Digest en Plan Nederland).
Mijn omgang met de Yijing in organisaties.Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat ik stopte met werken en met pensioen ging. In de laatste 25 jaar van mijn werkzame leven ben ik Algemeen Directeur geweest van middelgrote bedrijven en organisaties en ik kan gerust zeggen dat ik in het bedrijfsleven Angelsaksisch ben groot gebracht. En hoewel ik altijd het lineaire, causale dus het z.g. logische denken voorop heb gesteld, is er tegelijkertijd steeds ook een sterke onderstroom in mij werkzaam geweest die meer op had met het fenomeen wat ik nu ‘synchroniciteit’ zou noemen. In die context speelt de irrationele factor, zoals bijvoorbeeld het z.g. toeval, een centrale rol.Waarom ik dus al op jonge leeftijd de Yijing ontmoette is mij altijd een raadsel gebleven. Maar dit boek, deze wijze raadgever, is op mijn pad gekomen, ik heb het niet gezocht. Vervolgens hebben er in de 45 jaar die daarna volgden ontelbare raadplegingen plaats-gevonden, zowel privé als zakelijk. Met de antwoorden kon ik zelf natuurlijk steeds beter uit de voeten, maar hoe ga je met die antwoorden richting bijvoorbeeld aandeelhouders om? Ik kon toch moeilijk zeggen dat de Yijing dit en dat adviseert!? Dat heeft er in geresulteerd dat ik steeds een omweg moest zoeken om toch in de geest van het advies te kunnen handelen. Daarnaast heb ik natuurlijk in mijn zakelijke leven ook adviezen ingewonnen over problemen, die ik met z.g. logisch denken van te voren niet zou hebben gevonden.Ik wil twee globale voorbeelden schetsen:
In het eerste voorbeeld werd ik tijdens een overname geconfronteerd met een eigen belang. Het was een geldkwestie. Ik was onzeker van mijn zaak richting mijn aandeelhouders en het ontbrak me aan voldoende lef. Ik raadpleegde de Yijing en kreeg hex 21 ‘Het Doorbijten’ met een 9/4 plaats. Dit antwoord inspireerde me en gaf me voldoende zelfvertrouwen om door te bijten, voor mijn standpunt op te komen en dit conflict uiteindelijk in mijn voordeel te beslechten, zoals door de Yijing ‘voorspeld’.Een tweede voorbeeld betreft mijn vroegere betrokkenheid bij een internationale structuur. Het bleek voor mij schier onmogelijk om van een aanhoudende negatieve invloedrijke persoon van buitenaf af te komen. De Yijing gaf me als voorbeeld het hout dat brandt. Wanneer je het hout weghaalt dooft de vlam. Ik stelde het hout voor, de ander het vuur. Ik moest het probleem dus bij mezelf zoeken en geen voedsel meer geven d.w.z. niet meer reageren. Zo doofde de vlam, wat het begin was van een niet meer te vermijden en noodzakelijk positief veranderingsproces.
Met de kennis en ervaring van nu zou ik natuurlijk veel eerder mezelf aan de buitenwereld hebben kunnen blootgeven m.b.t. het gebruik van het gedachtegoed van de Yijing. Gelukkig blijkt dat vandaag de dag het management veel ontvankelijker staat tegenover bijvoorbeeld deze z.g. onbewuste kennisbank, die op een niet erg voor de hand liggende wijze -namelijk d.m.v. synchroniciteit dan wel het toeval- d.m.v. het ‘gooien van munten’ kan worden geraadpleegd.

Han Boering lezing 2020 (save the date)

In het voorjaar zullen we je informeren over de Han Boering lezing, die waarschijnlijk op donderdag 15 oktober 19:30 u in de kerk van Ruigoord gegeven zal worden.
Het thema is synchroniciteit en de visies van Pauli en Jung daarop. De lezing wordt verzorgd door iemand die persoonlijk met de beroemde fysicus en vriend van Gustav Jung en Richard Wilhelm heeft samengewerkt.

Vorming Yijing Studieplatform

Eens in de twee maanden komt [Yijing Ontmoeten] in Leusden bij elkaar in een wat grotere groep. Bij deze bijeenkomsten (zie verderop) gaat het om ervaringsuitwisseling.
Al langere tijd wordt ook met de gedachte gespeeld om een groep van maximaal acht personen te vormen die zich intensief toelegt op diepgaand onderzoek naar de Yijing.
Raadpleeg de Yijing eens of dit iets voor jou is! Houdt er rekening mee dat je zelf actief aan de studie moet en de groep van haar leden commitment verwacht.
Waarschijnlijk zul je meerdere (voornamelijk Engelstalige, maar mogelijk ook Duitstalige) boeken moeten aanschaffen. Wij voorzien dat de studiegroep meerdere jaren actief is.Mogelijke studieonderwerpen zijn:

  • het huidige gebruik van de Yijing in landen in Z-O Azië.
  • de oorspronkelijke teksten van de Zhouyi en de achtergrond/betekenis daarvan.
  • de ontstaansgeschiedenis en de validiteit van de Acht Paleizen.
  • ontstaan van hexagrammen als ‘verdubbeling van de drie Machten’ door stapeling van trigrammen of vanuit de Brontrigrammen waarvan de lijnen als bigrammen zijn geschreven.

De ideeën zijn nog niet vastomlijnd en de onderwerpen en werkwijze worden bij voorkeur door de gehele groep bepaald. Het proces van groepsvorming is te vergelijken met hexagram 8 met een bewegende vierde lijn.

Voor aanmelding of meer informatie kun je contact opnemen met een van de bestuursleden. (zie onder).

Het Bestuur zoekt vernieuwing en aanvulling

Het Bestuur van de Stichting bestaat nu uit drie personen met elkaar aanvullende ervaring in het werken met de Yijing. Statutair kan het Bestuur uit negen personen samengesteld zijn. Aanvulling vraagt om bestuurlijke ervaring, commitment en onderschrijving van onze doelstellingen. Ervaring met de Yijing is een pré, maar geen voorwaarde om een heel waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Zo zijn we ondermeer op zoek naar een webmaster. Afhankelijk van jouw signatuur staan alle functies open. Voel je hier iets voor of wil je je eens verder oriënteren? Neem contact op met onze voorzitter.

Yijing Weetje

In 2005 kwam Dong Shan 珊 珊 van de Universiteit van Beijing een dolkbijl tegen die in een privécollectie werd bewaard. De bijl, gedateerd rond 900-800 v.Chr., Bevat een inscriptie:

一 六 一一 一 六, 曰. 鼑 (鼎) 止 (趾) 眞 (顚); 鼑 (鼎) 黃 耳, 奠 止 (趾) 五六 一一 五八 X.

一 六 一一 一 六 en 五六 一一 五八 zijn shuzigua 數字卦, ‘numerieke hexagrammen’ die beide converteren naar hexagram 50 ䷱. De tekst die erop volgt bevat de naam van hexagram 50 en zinnen die doen denken aan de lijnteksten van hexagram 50. Zo heeft de inscriptie het over huang’er 黃耳, ‘gele oren’ wat doet denken aan de derde en vijfde lijn, maar heeft ze het ook over zhi 止 (趾) wat voorkomt in de eerste lijn.

Hoewel de herkomst van de bijl onbekend is, denkt Dong Shan niet dat ze nep is, gezien de patina en andere kenmerken op de bijl. Deze vondst zou het vroegste object zijn dat de numerieke hexagrammen rechtstreeks aan de Zhouyi koppelt en het bevat ook het vroegste tekstvoorbeeld van een tekst die direct verbonden kan worden aan de Zhouyi.

Het originele artikel van Dong Shan over de bijl, gepubliceerd in 2011, is hier te lezen http://www.gwz.fudan.edu.cn/Web/Show/2207. Foto’s van de bijl zijn te vinden aan het einde van het artikel.

Adam Schwartz schrijft gedetailleerd over de bijl in zijn artikel ‘Between Numbers and Images: the Many Meanings of Trigram Li 離 in the Early Yijing’, gepubliceerd in het Bulletin van de Jao Tsung-I Academy of Sinology, Vol. 5, p. 47-84 (http://jas.hkbu.edu.hk/site/YCY/upload/mw_data/file/mw_data_2058_5b4411571ef04.pdf)

[Yijing Ontmoeten]

Voor minder dan de kosten van de voortreffelijke lunch een hele dag met elkaar met de Yijing werken op basis van halen én brengen….….. Dat willen we elke zaterdag wel.

Graag ondersteunt de Stichting Yijing Studies de zelfstandige groep Yijing adepten die tweemaandelijks bij elkaar komt. Dé ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van Yijing-kennis en -ervaring. Ieder heeft zo haar/zijn manier om met de Yijing om te gaan. Dat laten we elkaar weten en daar leren we van. Iedereen die in de Yijing geïnteresseerd is en daar graag met andere Yijingers over van gedachten wisselt kan zich hiervoor inschrijven (de laatste zaterdag van de oneven maanden, met uitzondering van de maand juli, van 11:00 u – 15:00 u in het ISVW in Leusden). De kosten voor vijf bijeenkomsten bedragen €60 (inclusief een voortreffelijke broodjeslunch en drinks).

De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 25 januari 2020.

Voor informatie en aanmelding stuur je een email aan Marianne Both: amboth@ziggo.nl.

Bestuur

Marcel Dierselhuis – voorzitter (marcel.dierselhuis@yijingstudies.nl)
Ruud Nederveen – penningmeester (ruud.nederveen@yijingstudies.nl)
Harmen Mesker – lid (harmen.mesker@yijingstudies.nl)

Eenvoudig abonneren op deze Nieuwsbrief.

Als je deze Nieuwsbrief nog niet direct ontvangt van de Stichting Yijing Studies en je daarvoor kosteloos en zonder verdere verplichting op wil abonneren, klik dan op deze link om je aan te melden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *